Kamerový systém domu

Závazné informace o provozu kamerového systému a nakládání se záznamem...

Směrnice pro funkci kamerového systému

 • Kamerový systém domu je pořízen z důvodu nepřetržitého monitorování hlavního únikového východu domu a to z důvodu dohledu nad případným zablokováním vchodu překážkou, či trvalým uzamčením. 
 • Kamerový systém domu je vybaven, záznamovým zařízením o maximální délce záznamu 10 dní.
 • Kamerový systém je elektronicky i mechanicky zabezpečen proti krádeži a manipulaci neoprávněnou osobou.
 • Kamerový systém může obsluhovat autorizovaná a odborně způsobilá osoba se smluvním vztahem s SVJ a s řádnou registrací na UOOÚ dle § 16 zákona č. 101/2000 sb. s čistým trestním rejstříkem.
 • Nakládání se záznamem může pouze oprávněná osoba (smluvně pověřený správce systému) a to pouze na základě písemného pokynu člena výboru SVJ.
 • Záznam může být poskytnut pouze oprávněné osobě s vztahem k majetku SVJ Na Domovině 651/1,nebo organum v činném v trestním řízení.
 • Písemný pokyn je evidován v knize žádostí. 
 • Záznam může být uložen na jediné označené paměťové médium, které musí být po skončení své životnosti odborně zničeno. Paměťové médium musí být vždy bezpečně uloženo. S přenosným paměťovým médiem může nakládat pouze člen SVJ a smluvně pověřený správce systému. 
 • Pro zhlédnutí záznamu musí oprávněný žadatel písemně požádat člena výboru SVJ pomocí žádosti: ŽÁDOST O DOČASNÉM POSKYTNUTÍ ZÁZNAMU
 • Žádost se vhazuje do schránky SVJ, nebo poštovní cestou na adresu SVJ.
 • Záznam nesmí být fyzicky poskytnut žádné třetí osobě k soukromému zacházení. Záznam může být zpřístupněn na základě důvodné písemné žádosti pouze obrazově nebo složkám policie ČR.

Poskytnutí osobních údajů z kamerového systému

1. Oprávněnými subjekty pro podání žádosti o poskytnutí záznamu z kamerového systému jsou: subjekty, kterým je správce povinen předat záznamy z kamerového systému na základě zákona, zejména orgány činné v trestním řízení a správní orgány pro vedení přestupkového řízení, subjekt údajů, případně jeho zákonný zástupce (podrobně viz § 12 zákona č. 101/2000 sb.), subjekty (např. obyvatelé domu, rodinní příslušníci, zaměstnanci a také hromadné sdělovací prostředky apod.), kterým jsou kamerové záznamy poskytovány na základě souhlasu subjektu údajů, který je na záznamech zachycen.
 
2. Subjekty, které žádají správce o poskytnutí záznamu z kamerového systému, by měly správci zaslat žádost obsahující specifikaci rozsahu požadovaného záznamu, zdůvodnění žádosti a v případě subjektů, kterým je správce povinen předat záznamy z kamerového systému na základě zákona, také termín pro poskytnutí záznamu. 
 
3. Správce může poskytnout kamerové záznamy orgánům činným v trestním řízení nebo správním orgánům pro vedení přestupkového řízení i z vlastního rozhodnutí, a to v případě, že má podezření na spáchání trestného činu nebo přestupku, které jsou na záznamu zachyceny. Pro vyřizování žádostí o poskytnutí záznamů z kamerových systémů nebo poskytování kamerových záznamů z vlastního rozhodnutí doporučuje Úřad vytvořit postupy, které stanoví a budou obsahovat:
     •kontaktní osoby správce pro předávání žádostí o poskytnutí dat,
     •posouzení oprávněnosti předání dat, 
     •postup pro zpracování kopie záznamu, včetně stanovení osoby, která zajistí zpracování kopie,
     •určení osoby správce, která zajistí předání kopie kamerového záznamu žadateli nebo orgánům činným v trestním řízení nebo správním orgánům pro účely přestupkového řízení, 
     •pokyny pro zpracování dokumentu o předání kopie kamerového záznamu.
     •protokol o předání kamerových záznamů, připravený orgány činnými v trestním řízení nebo správními orgány pro účely přestupkového řízení, lze použít bez nutnosti zpracování dalších dokumentů,
     •datum poskytnutí záznamu, 
     •zdůvodnění poskytnutí záznamu, 
     •identifikaci žadatele o záznam (v případě žádosti oprávněných orgánů včetně čísla jednacího příslušného řízení nebo jiné specifikace příslušného řízení) nebo subjektu, kterému je záznam předáván z vlastního podnětu,
     •specifikaci poskytnutých záznamů (datum pořízeného záznamu, čas odkdy – dokdy),
     •jméno a příjmení předávající osoby, včetně jejího podpisu,
     •jméno a příjmení přejímající osoby, včetně jejího podpisu.
 
4. Pro účely poskytnutí záznamů z kamerového systému Úřad doporučuje za rozhodný den považovat den obdržení žádosti; jako přiměřená doba pro poskytnutí záznamu se jeví lhůta do 3 týdnů od obdržení žádosti, nebo je třeba respektovat termíny určené orgány činnými v trestním řízení. 
 
5. Za poskytnutí kamerových záznamů subjektu údajů má správce právo žádat přiměřenou úhradu nákladů spojených s poskytnutím kamerového záznamu (viz detailně § 12 odst. 3 zákona č. 101/2000 sb.).
 

Stanoviska a použitá literatura

1. stanovisko č. 1/2006 – Provozování kamerového systému z hlediska zákona o ochraně osobních údajů
2. stanovisko č. 1/2008 – Umístění kamerových systémů v bytových domech
3. stanovisko č. 2/2008 – Souhlas se zpracováním osobních údajů
4. stanovisko č. 2/2009 – Ochrana soukromí zaměstnanců se zvláštním zřetelem k monitoringu pracoviště 
5. stanovisko č. 9/2012 – K možnosti obcí provozovat kamerový systém se záznamem na veřejných prostranstvích
6. stanovisko č. 10/2012 – K problematice provozu webových kamer přenášejících obraz na veřejně přístupné webové stránky z hlediska zákona 
o ochraně osobních údajů
7. stanovisko č. 12/2012 – K použití fotografie, obrazového a zvukového záznamu fyzické osoby

 

Provozovat kamerový systém se záznamem (a tedy i zpracovávat osobní údaje) je možné na základě několika právních důvodů:

– pokud je to nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů správce nebo jiného subjektu kamerového systému se záznamem, tedy důvod ochrany majetku. Pokud bude kamerový systém provozován na základě tohoto právního důvodu, je nutné dbát vždy toho, aby nadměrně nezasahoval do práva na soukromí monitorovaných osob [§ 5 odst. 2 písm. e) a § 10 zákona č. 101/2000 sb.].
– jestliže je zpracování nezbytné pro dodržení právní povinnosti správce
– zejména v rámci plnění úkolů stanovených zákonem (např. zákon 
č. 273/2008 sb., o Policii Čr, ve znění pozdějších předpisů; zákon
č. 553/1991 sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů; zákon
č. 412/2005 sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů apod.)
– na základě souhlasu subjektů údajů – pouze v omezených případech, kdy je možné vymezit okruh monitorovaných osob – blíže viz např. stanovisko
Úřadu pro ochranu osobních údajů č. 1/2008 Umístění kamerových systémů v bytových domech.