Obecná pravidla provozu internetových stránek

Upozornění o ochraně autorských práv a šíření uvedených informací…

Autorská práva...

Pro reprodukci nebo použití textové či jiné informace (obrázky, texty, audiovizuální záznamy a pod) je vyžadován předchozí písemný souhlas provozovatele. Není tedy dovoleno bez výslovného souhlasu obsah stránek (jejich obsah, zdrojový kód, zvuk, grafické prvky, obrázky, texty, grafické plochy) jakkoliv dále kopírovat, zpracovávat, sdílet, měnit, poskytovat informace neautorizovaným osobám atp.)

Na webu jsou také použity fotografie z volně šiřitelných zdrojů: PIXABAY.COM - fotobanka obsahující fotografie, které lze použít zdarma i pro komerční použití a z wikipedia.org
 

Warning on copyright protection and the prohibition of the dissemination of information

For reproduction or use of text or other information (images, texts, audio-visual records, etc.) is required prior written consent of the operator. It is therefore not permitted without the express consent of the site's content (contents, source code, audio, graphics, images, text, graphics area) anyhow copy, process, share, modify, provide information to unauthorized persons, etc.
 
On the web site are the photos of public domain sources: PIXABAY.COM - stock containing photos that can be used free of charge for commercial use and wikipedia.org
 

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti a záruk

Tuto webovou stránku spravuje dobrovolnická skupina autorizovaných osob bytového domu Na Domovině 651/1, v Praze Libuši, s cílem zajistit veřejnosti přístup k informacím o svých iniciativách a své činnosti. Snažíme se poskytovat aktualizované a přesné informace. Upozorní-li nás někdo na chyby, budeme se je snažit opravit. Skupina však vylučuje jakoukoli odpovědnost související s informacemi na této stránce.

 

 Tyto informace:

  • jsou pouze obecné povahy a nevztahují se na žádnou konkrétní situaci určité osoby či k subjektu;
  • nejsou nezbytně vyčerpávající, úplné, přesné či aktualizované;
  • nelze považovat za odbornou či právní radu (potřebujete-li specifickou radu, měli byste se vždy obrátit na kvalifikovaného odborníka).

Tyto webové stránky někdy obsahují odkazy na externí webové stránky, na jejichž obsah nemáme žádný vliv, neručí za jejich obsah ani správnost a nepřebírá za ně žádnou odpovědnost. Odkazují-li webové stránky na komerční subjekty, pak je za obsah těchto stránek odpovědný jejich provozovatel. Dobrovolnická skupina ani výbor společenství vlastníků není za tento obsah odpovědný.

Nezaručujeme, že dokument dostupný prostřednictvím webových stránek přesně odpovídá oficiálně přijatému textu. Za autentické znění se považuje pouze znění zveřejněné v tištěné podobě.

Snažíme se vyvarovat poruch způsobených technickými chybami. Některé údaje či informace na naší stránce však mohly být vytvořeny nebo strukturovány do souborů nebo formátů, které nejsou bezchybné, a my nemůžeme zaručit, že naše služby nebudou v důsledku těchto problémů přerušeny či jinak ovlivněny. Dobrovolnická skupina a výbor společenství vlastníků vylučuje jakoukoli odpovědnost související s těmito problémy, jež by mohly vzniknout v důsledku používání této stránky nebo externích stránek, na které se zde odkazuje.

Děkujeme za pochopení. SVJ vlastníků Na Domovině 651/1